Enerji İşleri Yaptırılacak

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN

154 kV'luk (~4,52 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Adilcevaz TM EİH ( Portal - Dr6 Arası) Varyantı ve 154 kV'luk (~2,56 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Hınıs TM EİH (Portal - Dr6 Arası) Varyantı Tesis Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/762567
1-İdarenin
a) Adı    :    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN
b) Adresi    :    Süphan Mah. İpekyolu Bulvarı No:365 p.k. 65300 65300 EDREMİT/VAN
c) Telefon ve faks numarası    :    4322171683 - 4322171995
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    154 kV'luk (~4,52 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Adilcevaz TM EİH ( Portal - Dr6 Arası) Varyantı ve 154 kV'luk (~2,56 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Hınıs TM EİH (Portal - Dr6 Arası) Varyantı Tesis Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    154 kV'luk (~4,52 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Adilcevaz TM EİH ( Portal - Dr.6 Arası) Varyantı ve 154 kV'luk (~2,56 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Alparslan HES TM - Hınıs TM EİH (Portal - Dr.6 Arası) Varyantı Tesis Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Muş - Varto
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    02.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü ( Toplantı Salonu Kat:2 ) - Süphan Mah. İpekyolu Bulvarı No: 365 P.K: 65300 Edremit - VAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif,  fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN) Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FPist : İsteklinin fiyat puanını, TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist : İsteklinin teklif fiyatını ifade eder. B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1) B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir. Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002’ye yuvarlanacaktır.) Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR: Sıra No İş Kalemi No ve Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) 1 Galvanizli Demir Direk 39,000 46,000 1 2 Faz İletkeni Temini ve Çekimi (Tek Devre) 2,000 6,000 1 3 Faz İletkeni Temini ve Çekimi (Çift Devre) 9,000 16,000 1 4 Faz ve Koruma İletkeni Demontajı (Tek Devre) 1,600 2,600 1 5 Faz ve Koruma İletkeni Demontajı (Çift Devre) 0,160 0,260 1 6 Galvanizli Demir Direk Demontajı 0,240 0,380 1 7 Faz İletkeni ve Koruma İletkeninin Aktarılması (Tek Devre) 0,050 0,250 1 8 Faz İletkeni ve Koruma İletkeninin Aktarılması (Çift Devre) 0,160 0,320 1 9 477 MCM Tek Gergi Takımı 0,480 0,680 1 10 1272 MCM Çift Gergi Takımı 3,800 5,400 2 11 1272 MCM Tek Askı Takımı 0,050 0,200 1 12 1272 MCM Çift Askı Takımı 1,600 2,400 1 13 OPGW-88-24 Toprak Koruma İletkeni Temini ve Çekimi 0,800 1,600 1 14 OPGW Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı 0,280 0,360 1 15 OPGW Toprak Koruma İletkeni Askı Takımı 0,050 0,150 1 16 OPGW Toprak Koruma İletkeni Ek Kutusu 0,080 0,160 1 17 70 mm² Galvanizli Çelik Koruma İletkeni Temini ve İletken Çekimi 0,100 0,200 1 18 70 mm² Çelik Koruma İletkeni Gergi Takımı 0,050 0,090 2 19 70 mm² Çelik Koruma İletkeni Askı Takımı 0,030 0,060 1 20 Hava İkaz Küresi 0,200 0,600 1 21 Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması 0,300 0,900 2 22 PA1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,050 0,090 1 23 PB1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,050 0,090 1 24 PF1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,050 0,150 1 25 2FA1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,010 0,040 2 26 2FB1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,050 0,150 1 27 2FE1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,040 0,080 1 28 2FN1 Tipi Direk İçin Senaryo 1 Topraklama Uygulaması 0,120 0,220 1 29 PA1 İyi Zemin Direk Temeli 0,480 0,640 1 30 PB1 İyi Zemin Direk Temeli 0,560 0,680 2 31 PF1 Mikrokazık Direk Temeli 5,500 6,500 1 32 2FA1 İyi Zemin Direk Temeli 0,280 0,380 1 33 2FB1 İyi Zemin Direk Temeli 1,600 2,200 1 34 2FE1 Mikrokazık Direk Temeli 3,800 4,800 1 35 2FN1 Mikrokazık Direk Temeli 10,500 11,500 1 Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı (KTNP) 40 B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.” (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" 'nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye   alınmayacaktır.) ST= S1+S2+S3+.....+Sn GT=G1+G2+G3+.....+Gn S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım    süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y= (GT/ST)*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan Gecikme Yüzdesi Puan ? 1 3 10 < Y ? 15 1 70 < Y ? 85 0,15 1 < Y ? 2 2,8 15 < Y ? 20 0,9 85 < Y ? 90 0,1 2 < Y ? 3 2,6 20 < Y ? 25 0,8 90 < Y ? 100 0,05 3 < Y ? 4 2,4 25 < Y ? 30 0,7 100 < Y 0 4 < Y ? 5 2,2 30 < Y ? 35 0,6 5 < Y ? 6 2 35 < Y ? 40 0,5 6 < Y ? 7 1,8 40 < Y ? 45 0,4 7 < Y ? 8 1,6 45 < Y ? 50 0,3 8 < Y ? 9 1,4 50 < Y ? 60 0,25 9 < Y ? 10 1,2 60 < Y ? 70 0,2 İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki   yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır. Örnek : İş ortaklığının 2       ortak olması halinde; A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve    süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 200 işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1000 B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki, toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 400 işlerin süre  uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1600 A&B iş ortaklığının; Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 = 45 SP1  puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası   kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlen-       dirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. B-2.2 Sicil Puanı 2  (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu       puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " 'nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya       devir edilen işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda; Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenim de bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işolması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır. B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite ve   Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır. FDUP = KTNP + SP SP = SP1 + SP2 C-Toplam Puan (TP) Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır. TP = FP + FDUP 35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif      Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. 35.2. İstekliler arasında       toplam puanın eşit olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli diğerine göre daha            avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Not: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait   teklif bedelidir. Değerlendirme; fiyat puanlaması ile kalite ve teknik nitelik puanlaması (fiyat dışı unsur puanlaması)         olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Puanlama ile ilgili ayrıntılar İhale Dokümanı içerisinde yer almaktadır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                  Basın No ILN02045711