Güvenlik Yönetim Sistemi Malzemesi Alınacak

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

MUŞ ÖZEL İDARESİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinde Kullanılmak Üzere 14 Kalem Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/430158
1-İdarenin
a) Adı    :    MUŞ ÖZEL İDARESİ
b) Adresi    :    15 Temmuz Milli İrade Mah.Muş Bitlis Şosesi No:41 49100 Muş Merkez 49600 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ
c) Telefon ve faks numarası    :    4362121165 - 4362121792
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinde Kullanılmak Üzere 14 Kalem Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 C TİPİ ETHERNET ANAHTAR Ad 28 2 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI Ad 28 3 UTP KABLOLAR m 1.000 4 Ağ Anahtarı Güç Kaynağı Ad 25 5 Hareketli Kamera Güç Kaynağı Ad 5 6 SC-LC Singlemode Fiber Kablo Ad 50 7 SC-SC Singlemode Fiber Kablo Ad 5 8 Tip-1 KGYS Görüntüleme Direği Ad 23 9 PLAKA TANIMA SİSTEMİ DİREK VE SABİTLEME-L TİP Ad 1 10 SAHA DOLABI Ad 25 11 PTS(PLAKA TANIMA SİSTEMİ) Şerit 2 12 NETWORK VİDEO KAYIT ÜNİTESİ(NVR) Set 2 13 SABİT KAMERA Ad 184 14 HAREKETLİ KAMERA Ad 44
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Muş Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İdarece Muayene ve Kabul Heyeti eşliğinde firma tarafından malzemeler kuruma teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    :    sözleşme imzalanmasına müteakip ilk takvim günü

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    25.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Muş İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlara yapılmış Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Malzeme Alımları işi bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                  Basın No ILN02011109