Katı Yakıt Alınacak

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAKACAK (KÖMÜR / ODUN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/633532
1-İdarenin
a) Adı    :    MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    ZAFER MAHALLESİ, ERZURUM CADDESİ 49100 MERKEZ MERKEZ/MUŞ
c) Telefon ve faks numarası    :    0436 216 10 25 - 0436 216 10 08
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    YAKACAK (KÖMÜR / ODUN)
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    89TON PORTAKAL 170TON FINDIK KÖMÜR İLE 37 TON MEŞE ODUNU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Muş İl Merkezi ve İlçeleri (Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve müştemilatları) Not : İl Emniyet Müdürlüğü Zafer Mahallesi Erzurum Yolu Caddesi No.120 Merkez/MUŞ yerleşkesi içerisinde açık alanda mevcutta bulunan yaklaşık 80 Ton Portakal Kömür öncelikle ilçelere bu şartnamenin ekindeki EK-1’de belirtildiği miktarlarda dağıtımı yüklenici tarafından yapılacaktır. Yeni alınacak olan portakal kömürler de yine aynı adresteki açık alanda düzgün şekilde istif edilecektir. (Bakınız Teknik Şartname 9.1)
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Teknik şartnamesinde malın teslim yerleri bildirilmiş, teknik şartnameye uygun olarak (Bakınız teknik şartname 9.1 ve EK-1 İhtiyaç Listesi) dağıtım yerlerinin depolarına 30 gün içerisinde istiflenmek suretiyle teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşme imzalanması akabinde sonraki gün işe başlama yapılacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    31.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Muş İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
DAĞITICI KAYIT BELGESİ
İTHALATÇI KAYIT BELGESİ
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
UYGUNLUK İZİN BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                  Basın No ILN02033633